Správní právo


v tomto odvětví poskytuji právní služby zejména v těchto právních věcech:

  • Právní zastupování účastníků správního řízení před orgány státní správy i samosprávy, zejména v řízení přestupkovém, stavebním, vodoprávním, řízení ve věcech katastru nemovitostí, řízení před živnostenskými úřady, aj.
  • Zastupování občanů i právnických osob v řízení před správními soudy v případech, kdy je nezákonným rozhodnutím státního orgánu zasaženo do práv či oprávněných zájmů jednotlivce.
  • Sepisování návrhů na zahájení řízení, vyjádření, stížností či jiných podání správnímu orgánu.
  • Právní poradenství ve věcech správního práva.
  • Provádění právních rozborů a rešerší dotýkajících se problematiky správního práva.
  • v oblasti insolventního práva.