Pracovní právo


služby kanceláře zahrnují v oblasti pracovního práva zejména:

  • Sepisování pracovních smluv včetně smluv manažerských, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, dohod o zvyšování kvalifikace a dalších.
  • Provádím veškeré právní úkony spojené se zastupováním zaměstnanců i zaměstnavatelů jak v individuálních pracovních sporech týkajících se např. sporů o platnost výpovědi z pracovního poměru, diskriminace zaměstnance v pracovním poměru, sporů týkajících se výplaty mzdy včas, ve správné výši, aj.
  • V oblasti kolektivních pracovně právních vztahů poskytuji právní pomoc týkající se všech úkonů právního zastoupení, jak již odborovým organizacím či zaměstnavatelům při sjednávání kolektivních smluv, ve sporech o plnění zkolektivní smlouvy či sporech o uzavření kolektivní smlouvy, včetně právní pomoci při řešení konfliktní situace hrozící stávkou, či ve sporech ohledně stávky již probíhající nebo sporech o zákonnost stávky.
  • Provádím právní rozbory a rešerše ve všech věcech pracovněprávních, vztahujících se k pracovněprávním vztahům individuálním nebo kolektivním.