Obchodní právo


v této právní oblasti poskytuji zejména tyto služby:

  • Provedení veškerých právních úkonů spojených se založením, přeměnou, fůzí, rozdělením či likvidací obchodních společností či družstev.
  • Právní zastupování v právních sporech mezi společníky nebo členy libovolného typu obchodní společnosti či družstva.
  • Sepisování obchodně právních smluv a dohod ze všech oblastí obchodního závazkového práva, zejména obchodně právních smluv kupních, smluv o dílo, smluv o obchodním zastoupení aj.
  • Služby spojené s právním zastoupením v obchodněprávním sporu týkajících se práva obchodních společností, obchodních závazkových vztahů či věcí nekalo-soutěžních, jež jsou řešeny v soudním řízení, rozhodčím řízení nebo mimosoudní cestou.