Občanské právo


v této právní oblasti poskytuji zejména tyto služby:

  • Kvalifikované a s odbornou péčí prováděné právní zastupování ve všech typech občanskoprávních sporů řešených smírným urovnáním nebo soudní cestou, a to v řízeních jak nalézacích tak i exekučních.
  • Právní poradenství a konzultace ve všech občanskoprávních věcech.
  • Právní rozbory a rešerše veškerých občanskoprávních kauz.
  • Sepisování občanskoprávních smluv běžných (kupní, darovací, směnná smlouva, smlouva o dílo aj.) i smlouvy atypické.
  • Sepisování žalob a jiných právních podání ve všech věcech občanskoprávních.
  • Provedení veškerých právních úkonů spojených se založením a činností občanských sdružení, nadací a dalších subjektů nevýdělečného sektoru.